บริการขึ้นทะเบียนเครื่องสำอาง

 ดำเนินการจดแจ้งสินค้ากับ สำนักงานคณกรรมการอาหารและยา (อ.ย.)

รวมทั้งเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สินค้าถูกต้องตามกฏเกณฑ์ที่กำหนดไว้